Summary


SPOR ÖRGÜTLERİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN İNCELENMESİ

Ülke için büyük bir öneme sahip olan spor örgütleri işgörenlerinin hassasiyetle işgörmesi, olumlu davranışlarda bulunması ve sorumluluk sahibi olması ülke sağlığından ekonomisine kadar büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada, spor örgütlerinde kırık camlar teorisinin farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı illerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde random yoluyla seçilen (%28,9’u kadın, %71,1 erkek) 187 işgören oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, işgörenlerin kişisel özelliklerine ait (yaş, cinsiyet, hizmet yılı, farklı kurumda çalışma durumu ve mezun olunan bölüm) demografik bilgi formu ile İşgörenlerin kırık camlar düzeylerinin tespiti için, Bektaş, Erkal ve Çetin (2019) tarafından geliştirilen, 2 boyutlu (bireysel, yönetsel) Örgütsel Kırık Camlar Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken, verilerin analizi aşamasında analizler öncesinde verinin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiş ve Kolmogorow-Smirnov normallik testi sonucunda verinin normallik varsayımını karşıladığı belirlenmiştir. İşgörenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre ikili karşılaştırmaların tespiti için bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kırık camlar teorisi alt boyutlarından yönetsel faktörde Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin dışındaki bölümlerden mezun olanlar lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Diğer bir bulgumuz, kırık camlar teorisi alt boyutlarından yönetsel faktörde daha önce başka kurumda çalışmış olanlar lehine anlamlı farklılık göstermesidir. Ancak cinsiyet, yaş ve hizmet yılı değişkenlerine göre örgütsel kırık camlar ölçeğinin bireysel ve yönetsel alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak, spor örgütlerini diğer örgütlerden ayrılan en önemli özelliğinin dinamik yapıda olan insan faktörünün olmasıdır. Dolayısıyla bu dinamik yapı, işgörenlerin bu alana hizmet edecek uzman kişilerden oluşmasıyla daha güçlü bir yapıya dönüşecektir.Keywords

Spor, spor örgütleri, kırık camlar teorisi References