Abstract


AŞIRI TURİZM VE TURİZM KARŞITLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÇEŞME ÖRNEĞİ

Turizmin gelişmesi doğal ve kültürel ortamlarda oluşmakla birlikte, bu ortamların aşırı turizm kullanımlarından olumsuz etkilenmesi sosyal yaşam ve çevreyle ilgili temellere baskılar uygulayarak sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Dünyada turizmin sürekli artma eğiliminde olması aşırı turizmden etkilenen varış yerlerinin yaşadığı sorunlar, diğer turizm mahallerinin aynı sorunlarla karşılaşmaması için tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Turizm karşıtlığı son yıllarda dünyanın önemli turistik varış yerlerinde etkili olmaktadır. Aşırı turizm kavramı akademide ve medyada en çok tartışılan konular arasındadır. Turizmin yoğunlaştığı varış yerlerinde sosyal taşıma kapasitelerinin aşılması neticesinde alanların kullanımlarında çatışmalar oluşmaktadır. Yoğun turizm hareketleri geçmişten günümüze aşırı turizm kavramının gelişmesine neden olmaktadır. Bu çalışma tüm özellikleriyle bir bütün olarak Çeşme ilçesine odaklanarak taşıma kapasitesi, farklı turizm biçimlerinin algılanması, değerlendirilmesi ve yerleşik halkın yaşamı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmanın amacı seyahat hakkı ile yerel halkın hakları arasındaki sorunların tespit edilmesidir. Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren temsil gücüne sahip yerel halk ve işletme temsilcilerinden oluşan sekiz katılımcı ile yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Maxqda veri analiz paket programı ile yorumlandığında aşırı turizm göstergelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler olarak yoğunlaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; katılımcılar turizmin önemi konusunda tam bir fikir birliği ile sıra dışı turizm hareketleri ve yoğunluğunun oluşmadığını ifade etmişlerdir. Turizm hareketlerinin coğrafi olarak belirli alanlarda yoğunlaşarak dengesizlik göstermesiyle sorunların oluşabileceği belirtilmiştir. Bulgular aşırı turizm karşıtlığı konusunda fikir vermekle birlikte, katılımcıların beklentilerinin ekonomik, sosyal ve çevresel olarak daha dayanıklı turizm sistemleri kurularak aşırı turizm konusundaki çatışmaların oluşmadan ele alınması ve çözülmesi yönündedir.Keywords

Over tourism, anti-tourism, Çeşme


Reference