Abstract


TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS EĞİTİMLERİNDE ALDIKLARI ALAN BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma tarih öğretmeni adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları alan bilgisi derslerine ilişkin görüşlerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Alan bilgisi derslerinde, düşünme becerilerinin, özel alan yeterliklerinin ve özel öğretim yöntemlerinin kazandırılması için ne kadar çaba harcandığının araştırılması önemli bir konu olarak görülmektedir. Bu araştırma var olan durumu görüşme yoluyla betimlemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki devlet üniversitelerinin ‘’Tarih Öğretmenliği’’ bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 11 kadın ve 10 erkek, toplam 21 kişinin bulunduğu son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, tarih öğretmenliği bölümü lisans programındaki alan bilgisi derslerinin değerlendirilmesi ile ilgili alanyazın taraması yapılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin belli bir kısmı sınıf ortamında yüz yüze, bir kısmı ise ‘’Google Forms’’ aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler temalar ve kodlar oluşturularak analiz edilmiş, yüzde ve frekans tabloları yardımıyla yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen yetiştiren bu bölümün alan bilgisi derslerinde, öğretmenlerden sahip olmaları beklenen özel yeterlik alanlarının kazandırılmasında ve öğretmenlerin öğretim programlarının amaçlarını kazandırabilecek yeterliğe ulaşmalarının sağlanmasında genel olarak sorun olduğu görülmektedir. Tarih öğretmen adaylarının, ders aldıkları öğretim üyelerinin alan bilgisi yeterlikleri hariç, diğer konularda genel olarak olumsuz görüşlere sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmen adaylarının çoğu, ders aldıkları öğretim görevlilerinin tarafsız olmadığını düşünürken, yarısından fazlası özel öğretim yöntemlerinin kullanılmasını ve öğretilmesini yeterli bulmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu okul bünyesinde ya da dışında arşiv taramaları, tarihsel mekân, müze ziyaretleri gibi imkanları ve derslerde tarihsel düşünme becerilerinin kazandırılmasını yeterli görmemektedir.Keywords

Tarih öğretmeni adayları, tarih alan bilgisi, tarih özel alan yeterlikleri, tarihsel düşünme becerileri


Reference