Abstract


ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL AİDİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın temel amacı farklı kademe ve branşlarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel aidiyet düzeylerinin incelenmesi ve konunun çeşitli değişkenler açısından anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemektir. Araştırma betimsel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan devlete ait resmi ilkokul, resmi ortaokul, resmi mesleki ve teknik Anadolu lisesi, resmi çok programlı Anadolu, resmi Anadolu lisesi, resmi fen lisesi kademelerinin herhangi birinde görev yapan sınıf öğretmenleri, ilkokul branş öğretmenleri, ortaokul branş öğretmenleri, lise kültür öğretmenleri ve lise meslek öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem ise İstanbul ili Avrupa yakası Bakırköy, Küçükçekmece, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde yukarıda sayılan farklı kademe ve branşlarda görevli basit örneklem seçme yöntemiyle belirlenmiş 312 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki veriler demografik bilgi formu ve Mesleki Aidiyet Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Formlar aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 21 programıyla analiz edilerek aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Örneklemi oluşturan katılımcılara ait demografik verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Veriler incelenirken normal dağılım göstermeyen puanların dönüşümleri yapılarak parametrik testlerden yararlanılmış, bağımsız iki örneklem t testi, ANOVA testi, LSD post hoc testi ve Pearson korelasyon testinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin mesleki aidiyet düzeylerinin yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Yaş, aynı kurumda çalışma süresi, öğrenim durumu, medeni durum, branş değişkeni puanlarına göre anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Katılımcıların örgütsel aidiyet düzeylerine yönelik algılarının cinsiyet, mezun olunan fakülte, görev yapılan okul kademesi, meslekteki toplam hizmet süresine göre değişmediği tespit edilmiştir.Keywords

Örgütsel aidiyet, sınıf öğretmeni, ortaokul öğretmeni, kültür öğretmeni, meslek öğretmeni.


Reference