Abstract


GEREKSİNİM VE ETKİLEŞİM TEMELLİ ANNE EĞİTİM PROGRAMININ ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı; zihin engelli çocukların problem davranışlarının azaltılmasında gereksinim ve etkileşim temelli anne eğitim programının etkililiğini tespit etmektir. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir araya getirilerek analizinin yapıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda tek denekli deneysel desenlerden değişen ölçüt deseninin bir uyarlaması olan ölçüt aralığının sınırlandırıldığı değişen ölçütler modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim İlkokulu’nda öğrenim görmekte olan 3 öğrenci ve bu öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında nicel veriler çeşitli nitel veri toplama araçları ile desteklenmeye çalışılmış ve çoklu veri toplama araçları ile eş zamanlı veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda kullanılan veri toplama araçları: Anne Gereksinimlerini Belirleme Formu, Program Öncesi ve Sonrası Anne Görüşme Formlarıdır. Nicel boyutunda ise Anekdot Kayıt/ Olay/Süre Kayıt Formları kullanılmıştır. Nitel ve nicel veri toplama araçları ile elde edilen veriler birbirinden bağımsız olarak analiz edilmiş, bulgular ayrı ayrı açıklanmıştır. Verilere ait frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Tek denekli deneysel desenin kullanıldığı nicel boyutunda verilerin analizi, sonuçların yorumlanması grafik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda elde edilen verilerin betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Ayrıca analizi gerçekleştirilen veriler gerekli kodlamalar yapılarak sunulmuş, ayrıntılı analizi gerçekleştirilerek çıkarımda bulunulmuştur. Elde edilen nitel veriler, nicel verileri destekler niteliktedir. Araştırma sonucunda öğrencilerde var olan problem davranışlarda başlama düzeyine göre olumlu yönde değişim gözlenmiştir.Keywords

Child with Intellectual Disability, Problem Behavior, Family Education Program


Reference