Özet


ÇALIŞAN KADINLARIN VE EV HANIMLARININ SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu araştırma, çalışan kadın ve ev hanımlarının satın alma tarzlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aşamasında Google formları aracılığıyla oluşturulan çevrimiçi form, Isparta'da yaşayan 18 yaş üstü ve satın alma davranışı olan çalışan kadın ve ev hanımları ile paylaşılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve anketi eksiksiz dolduran 247'si çalışan kadın, 240'ı ev hanımı olmak üzere toplam 487 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada betimsel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22 paket programı ile “Güvenilirlik”, “KMO testi”, “Faktör Analizi” ve “Bağımsız T testi” gibi çeşitli istatistiksel testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma modeli doğrultusunda çalışan kadın ve ev hanımlarının satın alma tarzları belirlenmiştir. Çalışan kadınların ve ev hanımlarının satın alma tarzı algılarının boyutlarında dokuz faktör ortaya çıkmıştır. Elde edilen faktörlerin isimlendirilmesi, faktörleri oluşturan maddelere göre yapılmıştır. Faktörler sırasıyla “Mükemmeliyetçi”, “Marka Bilinçli”, “Moda Bilinçli”, “Zevk Bilinçli”, “Dikkatli ve Fiyat Bilinçli”, “Kafası Karışık”, “Marka Bağlılığı”, “Dikkatsiz” ve “Kanaatkar” şeklindedir. Ayrıca çalışmada kadın tüketicilerin satın alma stilleri ve iş durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu araştırmadan, çalışan kadınların marka bilinci, zevk bilinci, fiyat bilinci ve dikkatli ve kafası karışık gibi boyutlarda daha duyarlı iken, ev hanımlarının dikkatsiz ve memnun boyutlarında daha duyarlı oldukları sonucuna varılabilir. Araştırmada ayrıca meslek değişkeninin mükemmeliyetçi, marka bağlılığı ve moda bilinci boyutlarında fark yaratmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Satın alma tarzı, çalışan kadınlar, ev hanımları, tüketici davranışı


Reference