Abstract


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KÜLTÜR AKTARIMI: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

Her devletin kendine ait bir eğitim sistemi olup kendi değerleri doğrultusunda hedef ve içerikleri belirlenmiştir. Kazak Türklerinin eğitim sisteminde de devlet politikasına uygun hedef ve içerikler belirlenerek bireylerin eğitimine çok küçük yaşta başlanmış, okul öncesi eğitim verilen kurumlarda çocuklar eğitilmiştir. Kazakistan eğitim siteminin belirlenmesinde Kazakistan’ın tarihi ve kültürel yapısı etkili olmuş, Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği dönemlerinde yaşanan baskı, asimilasyon ve diğer değişimlerin etkisi eğitim sisteminde de görülmüştür. Bu dönemlerde tüm Kazak halkının Sovyet tipi bireylere dönüşmesi istenmiş ve eğitimde bu hedefi gerçekleştirecek politikalar uygulanmıştır. N. İlminskiy’nin Kazak eğitim sisteminde Kazak Türkçesinin ayrı dil olarak sunulması, Rusçanın eğitim dili olarak öğretilmesi, Rus okullarının açılması gibi etkileri olurken I. Altınsarin, Kazak eğitim sisteminin ve Kazak okullarının kurucusu kabul edilmiştir. Sovyet Birliği’nin dağılması ve 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığın ilan edilmesiyle kökleri daha eski dönemlerde atılan Kazak eğitim sisteminde bazı değişiklikler olmuş, milli kültür bilincine yönelik hedef ve içerikler eğitim sistemine dâhil edilmiştir. Çalışmamızda Kazakistan hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra Kazak eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim ele alınmış, ardından Kazakistan genelinde ve Kazak anaokullarında kutlanan özel gün ve bayramların adına yer verilmiştir. Çalışma yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve doküman analizi yöntemiyle yapılmıştır. Rastgele seçilmiş Kazak katılımcılarla yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi sonucu Kazakistan okul öncesi eğitimindeki anlatı geleneği ve kutlamalara dikkat çekilmiş, bu tür faaliyetlerle kültür aktarımının eğitim aracılığıyla küçük yaşlarda başladığı ve çocukların bu faaliyetlere etkin katılarak kültürle iç içe oldukları tespit edilmiştir.Keywords

Anaokulu, eğitim sistemi, Kazakistan, kültür. 


Reference