Abstract


TÜRKİYE'DE 2003-2021 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN EĞİTİM-ÖĞRETİM KONULU E-ÖĞRENME TEZLERİNDEKİ EĞİLİMLER

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de 2003-2021 yılları arasında yayımlanan eğitim-öğretim konulu e-öğrenme tezlerindeki eğilimleri ortaya koymaktır. Betimsel içerik analizi yaklaşımı ile yürütülen bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan 60 tez incelenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından Microsoft Excel programında oluşturulan E-Öğrenme Tezleri İnceleme Formu kullanılmıştır. Bu forma kodlanan veriler, sonrasında SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda lisansüstü tezlerin çoğunun yüksek lisans tezleri olduğu, tezlerin sayısında 2009 yılından itibaren bir artış olduğu, tezlerin çok büyük bir kısmının Türkçe yazıldığı, yayımlanan tez sayısı bakımından Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin ön plana çıktığı, tezlerin yarısının eğitim bilimleri enstitülerinde yürütüldüğü, tezlerin en fazla bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde; araştırma metodolojisi olarak çoğunlukla nicel yaklaşımın kullanıldığı, araştırma deseni olarak en çok tarama deseninin kullanıldığı, örneklem/çalışma grubu olarak en çok lisans öğrencileri ile çalışıldığı, nicel çalışmalarda en çok basit seçkisiz örneklemenin ve karma çalışmalarda amaçsal örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı, çoğunlukla 200 kişiyi aşmayan örneklem grupları ile çalışıldığı, veri toplama aracı olarak nicel araştırmalarda en çok ölçeğin ve karma araştırmalarda en çok görüşmenin kullanıldığı, çoğunlukla klasik veri toplama yönteminin kullanıldığı, veri çözümleme yöntemleri olarak nicel çalışmalarda en çok ANOVA ve ilişkisiz örneklemler için t-testinin, karma araştırmalarda ise en çok içerik analizinin kullanıldığı belirlenmiştir.Keywords

E-öğrenme, uzaktan öğrenme, içerik analizi


Reference