Abstract


SOSYAL BÜTÜNLEŞME VE SPOR: SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, Suriyeli mülteci çocukların sosyal bütünleşmesinde sporun rolü incelemektir. Çalışma grubunu; Şırnak ilinde yer alan damla projesi kapsamında gençlik merkezlerinde sportif etkinliklere katılan ve oransız eleman örnekleme yöntemiyle çalışmaya dahil edilen 182 (79 kadın, 103 erkek) birey oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Yılmaz ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen “Sporda Sosyal Bütünleşme ölçeği (SSBÖ)” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel yöntem olarak; betimsel istatistik, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve gruplar arası farklılığı ortaya koymak için Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Katılımcıların Sporda Sosyal Bütünleşme alt boyutları incelendiğinde; “fiziksel fayda” alt boyutunda en yüksek, “ahlaki gelişim” alt boyutunda ise en düşük aritmetik ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiştir. Sporda Sosyal Bütünleşme alt boyutları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Spor branşı değişkenine göre sosyalleşme, bütünleşme, psikolojik gelişim ve ahlaki gelişim alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey Post-hoc analizi sonucunda sosyalleşme alt boyutunda yaptığı spor branşı voleybol, futbol ve bireysel olan katılımcılar arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Yine eğitim durumuna göre incelendiğinde; Sporda Sosyal Bütünleşme alt boyutları arasında istatiksel olarak Kişisel gelişim, sosyalleşme, bütünleşme, psikolojik gelişim ve ahlaki gelişim alt boyutlarında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Farkın hangi guruptan kaynaklandığı incelendiğinde eğitim durumu ilk-orta öğretim olanların aritmetik ortalamalarının eğitim durumu lise olanların aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların sosyal bütünleşme durumları eğitim durumu, yaş, anne eğitimi, baba eğitimi, spor branşı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyetin sosyal bütünleşmede etkili olmadığı tespit edilmiştir.Keywords

Mülteci çocuklar, sosyal bütünleşme, spor.


Reference