Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Değişen dünya düzeninde toplumsal kurumlar çağın gereklilikleri karşısında çeşitli değişikliklere gitmektedirler. Ülkelerin geleceklerinin şekillendirilmesinde temel role sahip eğitim kurumlarının da çağın gereklilikleri doğrultusunda değişimlere ayak uydurmaları da son derece önemlidir. Bu durum eğitim kurumlarının bireylerin yetiştirilmesi noktasında kilit konumda yer almasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin merkezinde bulunan öğretmenlerin de yeniliklere uyumlu olmaları son derece elzemdir. Çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilikçi öğrenme kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bu kapsamda 4. Sınıf düzeyinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersine katılım sağlayan öğretmen adayları gönüllülük esasına göre araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Pandemi koşulları nedeniyle görüşmeler online olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Durum çalışması bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak görülmektedir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adayları yenilikçi öğrenmeye ilişkin bilgi sahibi olduklarını ifade etmelerine karşın yenilikçi öğrenme konusunda bilgi sahibi olmadıkları soncuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları daha çok yenilikçi öğrenme kavramıyla karıştırmış ve soruları bu şekilde cevaplamışlardır. Öğretmen adayları lisans eğitimi sürecinde yenilikçi öğrenme uygulamalarının kullanılmadığı, buna karşın mesleğe başladıklarında uygun koşulların bulunması halinde eğitim-öğretim sürecinde yenilikçi öğrenme uygulamalarına yer vereceklerini ifade etmişlerdir.Keywords

Innovative learning, social studies, teacher candidate


Reference