Özet


İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA MESLEKİ İLGİ ve OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada ciddi sorumluluk ve görevlerin verildiği, aynı zamanda zorlu ve yorucu bir iş temposunda çalışmak durumunda kalan iş güvenliği uzmanı olacak üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşan 188 katılımcıdan oluşan örneklem grubuna uygulanan ankette, mesleki ilgi ve olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişki ile mesleki ilginin olumlu gelecek beklentisine yordayıcılığı araştırılmaktadır. Üç bölümden oluşan ankette; birinci bölüm demografik özelliklere ilişkin sorulardan oluşurken, ikinci bölümde Kaysi (2021) tarafından geliştirilmiş olan 19 önermenin ve 4 alt boyutun olduğu ‘’Mesleki İlgi Ölçeği’’, son bölümde ise İmamoğlu’nun (2001) geliştirdiği 5 maddelik ve tek boyut olan ‘’Olumlu gelecek beklentisi ölçeği’’ne yer verilmiştir. SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilen istatistiksel analizlerde mesleki ilgi ve olumlu gelecek beklentisi puanları arasındaki ilişkileri incelemek için ise Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Mesleki ilgi bileşenlerinin olumlu gelecek beklentisi üzerindeki yordama gücünü belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Mesleki ilgi ölçeği toplam puanları arttıkça olumlu geçek beklentisi puanları da artış göstermiştir. Mesleki hazır bulunuşluk, meslek seçim farkındalığı ve mesleğini başkalarına önerme olumlu gelecek beklentisini pozitif yönde yordamaktadır.Anahtar Kelimeler

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Uzmanı, Mesleki İlgi, Olumlu Gelecek Beklentisi, Çalışma Psikolojisi


Reference