Özet


YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerinin ile bireysel yenilikçilikleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan resmi ortaokullarda çalışan 270 kadın ve 94 erkek öğretmen olmak üzere toplam 364 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (YBÖ)”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde hazır istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ve bireysel yenilikçilikleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri cinsiyet, yaş, öğrenim seviyesi ve meslekteki toplam çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşmazken, branş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ise cinsiyet, yaş, branş ve meslekteki toplam çalışma sürelerine göre anlamlı olarak farklılaşmazken, öğrenim seviyesi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme düzeyleri ile bireysel yenilikçilikleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yaşam boyu öğrenme düzeyi bireysel yenilikçiliği %23 oranında açıklamaktadır.Anahtar Kelimeler

Yaşam boyu öğrenme, bireysel yenilikçilik, öğretmen


Reference