Abstract


ÖĞRENCİLERİN FEN KONULARI İLE İLGİLİ HAZIRLADIKLARI ANALOJİ TÜRLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Bireylerin kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirirken kendine özgü karakteristik özelliklerini kullanması öğrenme stillerinin önemini ortaya koymaktadır. Öğrenme stilleri, her bireyin kendine özgü öğrenme stillerinin var olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenme, bilgilerin varlığı üzerinde düşünsel süreçlerin etkili bir şekilde kullanılması, bireyin bilişsel durumlarını farklı yollar kullanarak ifade etmesi ile oluşur. Analojiler, bilinen bir olgudan yola çıkarak olgular arasındaki bağlantıları kullanarak ve karşılaştırma yaparak bilinmeyen olguları açıklama sürecinde önemli rol alırlar. Başka bir deyişle zor olan bir kavramı basit bir forma dönüştürüp etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan yapılardır. Analojiler, yeni bilgilerin edinilmesini ve geliştirilmesini destekleyen kalıcı öğrenmeyi etkin kılan bilişsel bir süreçtir. Öğrenmenin düşünsel bir süreç olmasından yola çıkarak öğrenme stilleri açısından oluşturulan analoji çeşitlerinin belirlenmesi önem arz edebilir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının oluşturdukları analojilerin sahip oldukları öğrenme stilleri arasından belirlenmesidir.’’ Araştırmanın örneklemini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 60 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada, 120 soruluk Vermunt Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Vermunt, öğrenme stilleri ölçeğini dört alt boyutta ele almıştır. Vermunt, öğrenmenin özelliklerini belirlemek için ‘’Öğrenme yönelimleri, düzenleme stratejileri, işleme stratejileri, öğrenmenin zihinsel modelleri olmak üzere dört ayrı boyut tanımlamıştır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının oluşturdukları analoji türlerini tespit etmek için oluşturulmuş analoji örnekleri incelenmiştir. Analojilerin kullanımı ve işlevi dikkate alınarak öğretmen adaylarının oluşturduğu analoji türleri; basit, hikâye tarzı, oyunlaştırılmış ve resimle yapılan analoji olmak üzere dört farklı tür belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının genellikle basit ve hikâye tarzı analoji oluşturdukları tespit edilmiştir.Keywords

Analoji, fen eğitimi, öğrenme stilleri


Reference