Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uzaktan eğitimin pandemi dönemiyle birlikte yükseköğretimde bir zorunluluk hâline gelmesi bu süreçten etkilenen öğrenenlerin tutumlarını incelemeyi gerekli kılmıştır. Bu gereklilik bağlamında uzaktan eğitime yönelik yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin tutumlarını ölçmek için geçerli güvenilir ölçme aracı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacını, yükseköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi oluşturmaktadır. Alan-yazın incelenerek oluşturulan madde havuzu uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak uygulamalara geçilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Necmettin Erbakan Üniversitesinin çeşitli ön lisans ve lisans kademelerinde öğrenim gören 19190 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapı geçerliği (yakınsama-ayırt edici geçerlik) hesaplamaları ile gerçekleştirilmiştir. Böylece toplam varyansın %47,13’ünü açıklayan 25 maddeden oluşan üç boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin güvenirliğine yönelik Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Bu kapsamda araştırma ile geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bu ölçeğin öğrenci çalışma gruplarında etkili bir şekilde kullanılabileceği öngörülmektedir.Keywords

Uzaktan eğitim, tutum ölçeği, uzaktan öğrenenler, geçerlik, güvenirlik.


Reference