Abstract


ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ALGILANAN EBEVEYN KABUL/ REDDİ, DUYGU DÜZENLEME VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

İnternet kullanımının hızla yaygınlaşması ve kullanım alanının genişlemesi bazı olumsuzlukları da yanı sıra getirmektedir. Bu olumsuzluklardan biri de internet bağımlılığıdır. Özellikle ülkemizde, internet bağımlılığı ergenler açısından önemli bir risk faktörü olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda mevcut çalışmanın amacı, ergenlerde internet bağımlılığı, ebeveyn kabul/ reddi, duygu düzenleme ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma modeli olarak çalışmada, çok faktörlü yordayıcı korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 474 (231 kız / 243 erkek) lise öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği, Ebeveyn Kabul ve Red Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistik yöntemleri, bağımsız örneklemler için t-testi, Pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik çoklu regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon, depresyon, hostilite düzeyleri ile içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme ve dışsal işlevsel duygu düzenleme düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Erkek katılımcıların kız katılımcılara göre, daha yüksek baba red düzeyine sahip olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı düzeyi ile depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite, içsel işlevsel olmayan duygu düzenleme, dışsal işlevsel duygu düzenleme, dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme, baba reddi ve anne reddi düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anksiyete, olumsuz benlik, hostilite, bir günde internette geçirilen süre, içsel ve dışsal işlevsel olmayan duygu düzenlemenin internet bağımlılığının yordayıcıları arasında olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın ışığı altında tartışılmış ve psikoloji uygulamaları kapsamında önerilerde bulunulmuştur.  Keywords

İnternet bağımlılığı, duygu düzenleme, ebeveyn kabul ve reddi, psikolojik belirtiler


Reference

Internet addiction, parental acceptance-rejection, regulation of emotions, psychological symptoms