Abstract


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğretimin bireyselleştirilmesine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma karma yöntem çalışması olup yakınsayan paralel desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu 239 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistik, nitel verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların öğretimin bireyselleştirilmesi kavramını; öğrenci merkezli eğitim, öğretimde bireysel farklılıklara duyarlılık, öğrenme ortamında kullanılan yöntem-tekniklerin ve materyallerin çeşitliliği ve bireysel öğretim olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ders öncesi, ders süreci ve ders sonrasında öğretimin bireyselleştirilmesi için gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikleri genellikle gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler öğretimin bireyselleştirilmesinin öğrencilerin; kendi hızlarında ilerleme, kişiselleştirilmiş dönüt ve düzeltmeler alma, bireyselleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları imkânına erişme, akademik başarılarını arttırma ve çok yönlü gelişim sağlama gibi gelişimsel özelliklerine olumlu katkılar sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğrencilerin sahip oldukları bireysel farklılıkların öğretime olumsuz etkileri olduğunu ve bu olumsuzluklarla mücadele ettiklerini belirttikleri de araştırma bulguları arasındadır. Olumsuz etkiler; ders konularını yetiştirememe, öğrenme hızı yavaş olan öğrenciler için sık konu tekrarı yapma, ailelerinden belli konularda yeterli nitelikte eğitim alamayan öğrenciler için rehberlik dersi haftalık ders saatlerinin olması gerekenden fazla yapılması şeklinde 3 kod altında toplanmıştır. Katılımcıların öğretimi bireyselleştirme çabalarını/düşüncelerini etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri; öğretim programının içeriğinin yetiştirilememesi ve bu nedenle sınıf içi denetimlerde sorun yaşayabilme olasılığı, üzerlerinde hissettikleri meslektaş, aile baskısı ve sınıfın fiziksel özellikleri kategorilerinde toplanmıştır. Öğretmenlerin öğretimin bireyselleştirilmesine ilişkin önerilerinin bu sistemi sağlıklı bir şekilde uygulayabilme düşüncelerini/çabalarını etkileyen olumsuz faktörlerin iyileştirilmesi şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve öğretmenlerin, eğitim denetçilerinin öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretim programı okuryazarlıklarının arttırılması gerektiği gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Öğretimin bireyselleştirilmesi, bireysel farklılıklar, sınıf öğretmenleri. 


Reference