Abstract


MÜZİK ENGEL TANIMAZ: UZAKTAN KEMAN EĞİTİMİ MODELİNİN BEDENSEL ENGELLİLERİN KEMAN ÇALMA ERİŞİLERİNE ETKİSİ

Bedensel engelli bireylerin yaşadığı problemlerin temel kaynaklarından birisi de erişilebilirliktir. Erişilebilirlik problemi bu bireylerin sosyal yaşama katılmalarının ve kendilerini gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Diğer taraftan bu problem eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaları noktasında engelli bireyler ile diğer bireyler arasında fırsat eşitsizliği de yaratmaktadır. Kapsamını ve etkisini teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli artıran uzaktan eğitim, bu bireylerin önündeki erişilebilirlik problemine çözüm bulma noktasında hem eğitimcilere hem de engelli bireylere büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu araştırmada uzaktan keman eğitimi modelinin bedensel engelli bireylerin keman icra erişilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden tek gruplu öntest-sontest desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu daha önce keman eğitimi almamış, 20-25 yaş aralığında ve tekerlekli sandalye kullanan üç bedensel engelli üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile 2019-2020 akademik yılında 12 hafta boyunca, haftada birer ders olmak üzere uzaktan, başlangıç aşamasında özengen keman eğitimi gerçekleştirilmiştir. İnternet yoluyla gerçekleştirilen derslerde eş zamanlı modelde Skype uygulaması eş zamanlı olmayan modelde ise WhatsApp uygulaması kullanılmıştır. Veriler, araştırma için geliştirilen Keman Çalma Becerisi Gözlem Formu ile toplanmıştır. Analiz aşamasında bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda uzaktan keman eğitimi modelinin bedensel engelli öğrencilerin keman icra erişilerine olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Modelin; bedensel engelli bireylerin keman eğitimine erişilebilirlik problemlerini ortadan kaldırdığı, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğu, yaşam boyu öğrenmeyi desteklediği görülmüştür. İnternet hızından dolayı eş zamanlı çok sesli çalışmalara izin vermediği araştırmanın diğer sonuçları arasındadır. Araştırma sonucunda bu modelin erişilebilirlik problemi yaşayan bedensel engelli bireylerde, dezavantajlı ve marjinal gruplarda, afet, salgın ve pandemi gibi yüz yüze eğitime ara verilen olağanüstü durumlarda kullanılması önerilebilir.Keywords

Uzaktan keman eğitimi, engelli bireyler ve müzik eğitimi, engelli bireyler ve uzaktan eğitim, uzaktan müzik eğitimi, erişilebilirlik. 


Reference