Abstract


TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEF SEÇİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM: YUMUŞAK HEDEFLERE KAVRAMSAL PERSPEKTİFTEN BAKIŞ

Günümüzde tehditlerin ortaya çıkış koşulları ve şekilleri değişime uğramış, başta terörizm olmak üzere pek çok tehdit alanı varlık göstermiştir. Terörizm, küresel sistemde devletleri, toplumsal yaşamı ve bireyleri etkileyen, değişim gücü yüksek önemli bir güvenlik sorunsalıdır. Terörizm, şiddet içeren pek çok suç türü ile şiddet kullanımı, zarar verme noktasında benzer özellikleri paylaşsa da, geleneksel suç faaliyet biçimlerinden temelde farklılık göstermektedir. Teröristler özellikle kamuoyunun dikkatini çeken saldırılar gerçekleştirmeye çalışmakta ve böylelikle başarıya ulaşma olasılığı en yüksek olan hedef türlerini seçmektedirler. Bu bağlamda terör saldırılarında en önemli çıktı tahrip gücü yüksek korku durumu yaratmaktır. Geleneksel terörizmde geçmiş dönemlerde ağırlıklı olarak hükümet, mali, kritik altyapı veya askeri hedeflere saldırılar gerçekleşirken, bugün terörizm değişen doğası gereği savunması zor olan, kalabalık kentsel alanları giderek daha fazla hedef almaktadır. Şehirlerde kültürel, tarihi ve ekonomik merkezlerin yer alması, sivillerin günlük yaşamlarında bu alanlarda sıklıkla bulunması, yumuşak hedef olarak adlandırılan bu alanların terör örgütleri için korkuyu ve kaosu arttırıcı, psikolojik tahribat gücü yüksek alanlar olarak nitelendirmelerine neden olmuştur. Terör örgütlerinin hedef seçimlerinin değişmesinin altında yatan sebeplerin incelenmesinin alan yazın açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın temel amacı, terör örgütlerinin eylem stratejilerini ve taktiklerini etkileyen, hedef alınan toplumda ciddi düzeyde korku yaratabilme gücüne haiz yumuşak hedefleri kavramsal bir sistematik içerisinde, literatür taraması yaparak kavramsal bir perspektif üzerinden incelemek ve değerlendirmektir. Çalışmanın yöntemini nitel araştırma metodolojisi kapsamında yer alan doküman analizi oluşturmaktadır. Çalışmada araştırma konuları kapsamında ilk kısımda terörizme ilişkin kavramsal çerçeveye yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise birinci kısımda ifade edilen güvenliğin ve buna bağlı olarak tehdit alanlarının değişiminin terör örgütlerinin hedef seçimlerine nasıl yansımalarının olduğu incelenmekte ve yumuşak hedeflere kaymalarının sebebi detaylandırılmaktadır. Çalışmanın üçüncü kısmında ise yumuşak hedef olarak tanımlanan, sivillerin günlük yaşamlarında rutinlerini gerçekleştirdikleri alanların özellikleri ve bu özelliklere bağlı olarak terör örgütleri tarafından nasıl hedef haline dönüştürüldükleri incelenmektedir.Keywords

Terörizm, güvenlik, yumuşak hedefler, terör örgütleri


Reference