Abstract


60- 72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, SOSYAL YETKİNLİK DAVRANIŞLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, 60- 72 aylık çocukların öz-düzenleme becerileri, sosyal yetkinlik davranışları ve problem çözme becerilerinin ilişkisini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu okulöncesi eğitim gören 60-72 ay aralığındaki 329 çocuk, onların ebeveynleri ve 24 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 172 çocuk 60-66 ay, 157 çocuk 67-72 ay aralığındadır. Araştırma grubunun 171’i kız, 158’si erkek çocuktan oluşmaktadır. Araştırma Denizli iline bağlı ilçelerde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmıştır. Verilerin toplanması için "Kişisel Bilgi Formu", "Öz-düzenleme Becerileri Ölçeği", "Sosyal Yetkinlik Davranış Değerlendirme Ölçeği "nin sosyal yetkinlik alt boyutu ve "Problem Çözme Becerisi Ölçeği " kullanılmıştır. Verilerin analizi için Korelasyon testi uygulanmıştır. Öz-düzenleme becerisinin sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerini yordamasına yönelik basit regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların öz-düzenleme ve sosyal yetkinlik davranışları ile öz-düzenleme ve problem çözme becerileri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Problem çözme ve sosyal yetkinlik becerileri arasında anlamlı ilişki görülmemiştir. Sosyal yetkinlik puanları ile öz-düzenlemenin dikkat, engelleyici kontrol- duygu ve engelleyici kontrol- davranış alt boyutları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Problem çözme becerileri ve öz-düzenlemenin engelleyici kontrol- duygu alt boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Problem çözme ile sosyal yetkinlik becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak bir ilişki bulunmamıştır. Öz-düzenleme becerilerinin sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerini düşük düzeyde yordadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular alanyazında öz-düzenleme, sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerinin ilişkisine yönelik açıklamalardan farklılık göstermektedir. Öz-düzenleme, sosyal yetkinlik ve problem çözme ile ilgili yapılacak eğitim çalışmalarının düzenlenmesi için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Self- regulation, social competence, problem solving, preschool education


Reference