Abstract


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TASARRUFA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ortaokul öğrencilerinin tasarruf değerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak sosyal bilgiler eğitiminin israfı önlemeye yönelik içeriğinin başarıya ulaşabilmesi için önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin tasarruf değerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Temel nitel araştırma deseninde tasarlanan çalışmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Afyonkarahisar il merkezinde 3 farklı ortaokulda okumakta olan 135 ortaokul öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu anket ile toplanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcı öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve babanın öğrenim durumu, ailede çalışan kişi sayısı, ailede kullanılan tasarruf yolları ve tasarrufla ilgili bilgi edinme kaynaklarını betimleyen sorular bulunmaktadır. İkinci bölüm ise öğrencilerin tasarruf değerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan 4 sorudan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmış, analiz sürecinde güvenirliği sağlamak için oluşturulan temalar ve kodlar alan uzmanı görüşüne sunularak tutarlılık incelemesi yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen veriler tablolaştırılarak frekanslarla sunulmuş, doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda; su-elektrik-ekmek/gıda israfı yapmamak, gereksiz para harcamamak, yeterince ve bilinçli kullanmak, duyarlı olmak, fazla olanı paylaşmak, doğaya zarar vermemek, aile, alışkanlık kavramları ile tasarrufu açıklamışlardır. Gündelik hayatlarında en çok kullandıkları su, elektrik, para, gıda gibi kaynaklardan tasarruf edilmesi gerektiğini düşünen öğrenciler insanların tasarruf yapmaları için; kaynakların tükenebileceği, suyu ve elektriği tasarruflu kullanmaları, hayatın kolaylaşacağı, gıda israfı yapmamaları, ülke ekonomisi ve aile bütçesine katkıda bulunmaları gibi önerilerde bulunmuşlardır.Keywords

Tasarruf, ortaokul, ortaokul öğrencisi, değerler eğitimi.

References