Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ GELECEĞİNDE HİDROJEN ENERJİSİ
Özellikle son on yılda, küresel enerji politikaları yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik dönüşümler geçirmektedir. Hem küresel iklim değişimi hem de çevresel kaygılar ve ülkelerin enerji güvenliği temelinde uyguladığı enerji politikaları, sadece elektrik üretiminde değil, aynı zamanda sanayi ve ulaşım sektörlerinde de yeşil enerjilerin kullanımını arttırmayı içermektedir. Enerji teknolojilerindeki gelişmeler, hidrojenin daha az maliyetle elde edilmesini mümkün kılmakta ve bu da hidrojene olan talebin artmasını sağlamaktadır. Son yıllarda, ulaştırma sektöründe ve elektrik üretiminde hidrojen kullanımı konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. İlk olarak 1990’larda prototip olarak üretilen hidrojenle çalışan otomobiller artık ticari bir teknoloji haline gelmiştir. Bu anlamda, hidrojen enerjisi, sıfır emisyon hedeflerine doğrudan ulaşabilen sürdürülebilir bir kaynak olarak stratejik bir misyona sahiptir. Hidrojen kullanımının yaygınlaşmasında, gaz olarak boru hatları ve sıvı olarak kriyojenik kamyonlar ile uygun terminal koşullarının varlığı neticesinde gemiler ve demiryolları aracılığıyla taşınabilen hidrojenin tüketim coğrafyalarına sevkiyatı hidrojen ekonomisinin ortaya çıkmasına ve hidrojen kullanımının yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Çalışmanın kapsamı, hidrojen enerjisindeki küresel gelişmelere odaklanmaktadır. Çalışma, yükselen bir kaynak olarak hidrojen enerjisinin küresel enerji politikalarındaki rolünü ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir yönteme sahip olup veri toplama tekniği olarak ise doküman analizi metodu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, hidrojen enerjisi küresel enerji politikalarında rasyonel bir aktör haline gelmektedir.

Keywords
Enerji Politikaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Hidrojen Enerjisi

References