Abstract


ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE TAKIM ÇALIŞMASININ ARACILIK ROLÜ

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile takım çalışması arasındaki ilişkide, yaşam doyum seviyelerinin aracılık rolüne ilişkin geliştirilen teorik modelin test edilmesidir.Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde özel ve devlet okullarında çalışan toplam 339 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Petrides ve Funham (2001) tarafından geliştirilen “Duygusal Zeka Ölçeği”, Gayef (2006) tarafından geliştirilen “Takım Çalışması Ölçeği” ve Güç, Erol ve Kaba (2017) tarafından geliştirilen “Yetişkin Yaşam Doyumları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada önerilen teorik model Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 24 ve AMOS 24.0 kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle ölçeklerin güvenirlik analizleri yapılmış, ikinci aşamada ise yapısal modelde yer alacak değişkenlerin birlikte modellendiği bir ölçüm modeli oluşturulmuş ve analiz edilerek doğrulandıktan sonra yapısal modellere geçilmiştir. Duygusal zeka düzeyleri ile takım çalışması arasındaki ilişkide, yaşam doyumu değişkeninin aracılık rolünü test etmek için kurulan yapısal modelde, model fit uyum indekslerinin iyi uyum verdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve yaşam doyumunun söz konusu modelde tam aracılık etkisi yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Duygusal zeka, takım çalışması, yaşam doyumu, yapısal eşitlik modeli.

References