Summary


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme düzeylerini saptayan bir ölçek geliştirmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 211 beden eğitimi öğretmeninden oluşmuştur. Ölçek formunda, mesleki sosyalleşme ile ilgili 49 madde yer almıştır. Güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla Cronbach-Alpha güvenirliğine bakılmıştır. Madde geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla madde toplam korelasyon analizi yapılmıştır. Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı, .84 bulunmuştur. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucu, ölçeğin 4 faktörlü olduğu saptanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucu ortaya konan faktör yapısına ilişkin modelin uygunluğu, Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test edilmiştir. Elde edilen modelin uygunluğu, uyum ölçütleri ile test edilmiştir. Elde edilen verilere göre, model uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde oldukları görülmüştür. Beden eğitim öğretmenleri için mesleki sosyalleşme ölçeğinde, işdoyumu boyutunda 13 madde, motivasyon boyutunda 6 madde, bağlılık boyutunda 7 madde ve kabullenme boyutunda 5 madde olmak üzere, dört boyut altında 31 madde yer almıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme düzeyini belirlemek üzere kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Keywords
Mesleki sosyalleşme, beden eğitimi öğretmeni, ölçek geliştirme.

References