Abstract


VİDEO KULLANIMININ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK SİMGELERİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Grafik simgeler, günlük hayatta insanların sıkça karşılaştıkları kodlama sistemlerinden biridir. Hızlı ve kolay algılanabilmelerinin yanında dil engellerini ortadan kaldırabilmeleri, iletişimde grafik simgelerden yararlanılmasını sağlamaktadır. Bilgilendirme, yönlendirme; sağlığı tehdit eden tehlikeli durumlara karşı uyarma, talimat verme, yapılacak eylemleri bildirme gibi işlevlere sahip bu simgelerin 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle okullarda kullanımı zorunlu kılınmıştır. Ancak grafik simgelerin öğretimi noktasında eksiklikler olduğu düşünülmektedir. Zira eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan öğretim programlarında grafik simgelerin öğretimiyle ilgili kazanımların yetersiz olduğu, özellikle etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Türkçe dersine ait öğretim programında bu konuyla ilgili kazanıma dördüncü sınıftan sonra yer verilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, günlük hayatlarının her anında yüz yüze geldikleri bu simgelere ait anlamları öğrenmeleri, beşinci sınıftan itibaren sistemsiz hâle gelmiş ve tesadüflere bırakılmıştır. Bu nedenle beşinci ve üzeri sınıflarda eğitim gören öğrencilerin, grafik simgelerin ilettiği mesajları doğru anlama düzeylerini ortaya koyup varsa eksik öğrenmeleri telafi edecek bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Mersin ilinin Erdemli ilçesindeki Alata Ortaokulunda, sekizinci sınıfta öğrenim gören 58 öğrencilik çalışma grubuyla tek grup ön test-son test desenli yöntemin kullanıldığı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Sürecin başında öğrencilere ön test olarak geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış “Grafik Simgeleri Doğru Anlamaya Yönelik Eşleştirme Soruları” uygulanmıştır. Uygulamadan sonra araştırmacı tarafından hazırlanan, öğrencilerin okullarında ve kantinden aldıkları ürünler üzerinde karşılaştıkları grafik simgelerin önemi, kullanım amacı ve anlamlarını içeren bir video izlettirilmiştir. Son olarak ön testte kullanılan “Grafik Simgeleri Doğru Anlamaya Yönelik Eşleştirme Soruları”, son test olarak yeniden öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar SPSS 25 paket programıyla analiz edilmiştir. Bulgularda öğrencilerin hâlihazırda karşılaştıkları bütün grafik simgelerin anlamlarını bilmedikleri fakat hazırlanan videoya dayalı etkinliğin, öğrencilerin grafik simgelere ait mesajları doğru anlama becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın, genelde görsel okuma özeldeyse grafik simgelerin öğretimi üzerine araştırma yapacak olanlara bir takım veri sunacağı düşünülmektedir.

Keywords
Grafik simge, sınıf içi etkinlik, görsel okuma, Türkçe eğitimi.References