Abstract


THE EFFECT OF WORKPLACE VIOLENCE ON OCCUPATIONAL COMMITMENT: A STUDY IN HEALTH SECTOR
Son yıllarda ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı şiddet artmıştır. Bu artan şiddet tüm sağlık grubu ile birlikte özellikle doktorları olumsuz yönde etkilemektedir. Literatürde salt doktorlara yönelik şiddet konusunda pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bunun nedeni, doktorlara uygulanan şiddet (tür, etki, boyut, neden ve çözüm önerisi) hakkında çok fazla bilgi sahibi olunulmamasıdır. Bu çalışma, doktorların mesleklerine olan bağlılıklarını incelemek ve işyeri şiddetinin bu bağlılık üzerinde ne tür etkiler yarattığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinde görev yapan 200 doktor oluşturmuştur. Çalışmada şiddet ve mesleki bağlılık olmak üzere iki bölümden oluşan anket formu kullanılmış, anketler yüz yüze yapılmıştır. Anketlerin analizinde SPSS 21 istatistik programından yararlanılmıştır. Değişkenlerin frekans dağılımları gösterilmiş, değişenlerin analizinde Mann Whitney-U testi ile Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır.

Keywords
Şiddet,İşyeri şiddeti, Mesleki Bağlılık, Sağlık Çalışanları, Doktorlar.References