Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TEKNOLOJİ BOYUTU
Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde, çağa uygun insan tipi yetiştirme önemli bir sorundur. Çağa uygun insan tipi denildiğinde çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen ve bilgi üreten bireyler akla gelmektedir. Bu bireylerin yetiştirilmesine teknolojinin eğitim-öğretimde çeşitli dersler bağlamında kullanılması büyük katkı sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretim programında teknolojinin yerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel metodoloji kapsamında doküman inceleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda veri kaynağı (doküman) olarak sosyal bilgiler öğretim programı kılavuz kitaplarından yararlanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler 2014–2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler betimsel analiz tekniği yardımıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretim programının genel amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ile ölçme-değerlendirme araç ve yöntemleri açısından teknolojiye ve teknolojik ürünlerin etkin kullanımına olanak sağlayacak şekilde yapılandırıldığı tespit edilmiştir.

Keywords
Sosyal bilgiler, öğretim programı, teknoloji, eğitim teknolojisi

References