Summary


TARİH/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TARİH EĞİTİMİ: ABD ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı, ABD tarih/sosyal bilgiler programlarının okul öncesi dönemde tarih eğitimine yönelik ilke ve uygulamalarını ortaya koymak ve elde edilen bulguların Türkiye’de bu alanda yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla California, Massachusetts ve North Carolina eyaletlerinin tarih-sosyal bilgiler programları seçilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı kapsamında doküman incelemesi yöntemine uygun olarak sözü edilen eyaletlerin programları betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, okul öncesi dönemde tarih eğitimi yaklaşımının vatandaşlık eğitimi çerçevesinde kurgulandığı; bu bağlamda resmi ve dini tatil günlerinden hareketle çocuk oyunları, şiirler, Amerikan ve dünya tarihi literatüründeki hikâyeler, şahıs öyküleri, masallar, ülkenin sembolleri olan bayraklar, ikonlar vb. aracılığıyla çocuklara tarih eğitimine yönelik zaman, geçmiş, değişim gibi kavram ve olguların kazandırılmasının öngörüldüğü bulgulanmıştır. Okul öncesi dönemde çocuklarda tarihsel düşünme becerileri ile tarihsel duyarlılığın geliştirilmesi de inceleme sonucu elde edilen bulgular arasındadır.

Keywords
Okul öncesi, tarih eğitimi, ABD tarih-sosyal bilgiler öğretim programları

References