Summary


TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK “100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT -1863-1950 YILLARI ARASI-”
Devletlerin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel gelecekleri, iktidarda bulunan güç tarafından tayin edilmekte ve devleti ilgilendiren bütün alanlar, benzer bir bakış açısı ile şekillendirilmektedir. Bu bakımdan devletlerin politikası, hem posta pullarının içeriklerinin hem de tarih öğretiminin nasıl olacağını belirleyici en temel unsurdur. Pullarla verilecek mesaj ve bu mesajın verilmesinde kullanılan kişi, olay ve nesneler, iktidarın bakış açısı doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu nedenle posta pulları, hem dönemin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bakış açısının hem de geçmiş algısının anlaşılması açısından bilgi kaynağı olabilecek özelliklere sahiptirler. Bu çalışma kapsamında, Osmanlı Dönemi (1863-1919), Ara Dönem (1920-1922) ve Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) yılları arası basılan posta pullarında yer alan yazılı ve görsel bilgiler incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan inceleme sonucunda pulların içerdikleri bilgilerin incelenen dönemlerdeki devletin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel bakış açısını yansıtan ve basıldıkları dönemin tarih öğretimi algısıyla ilişkili bilgiler içerdikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak pulların hem tarih öğretiminde bir araç olarak kullanılabileceği hem de basıldıkları dönemin tarih öğretimi algısının izahında faydalanılabileceği görüşü ileri sürülebilir.

Keywords
Posta Pulları, Bilgi, Kültür, Kimlik, Tarih Öğretimi.

References