Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançları farklı değişkenler açısından araştırılmıştır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Buna göre çalışma grubunu 389 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmanın verileri yazarlar tarafından geliştirilen ölçek ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının genel olarak müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarında cinsiyet değişkenin etkili olmadığı görülmüştür. Sınıf değişkenine göre 3. Sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 4. Sınıflara göre daha yüksek öz-yeterlik inancına sahip oldukları görülmüştür. Müze eğitimi dersi alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu dersi alamayanlara göre öz-yeterlik inançlarının daha yüksel olduğu görülmüştür. Akdeniz Üniversitesinde okuyan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, Niğde Üniversitesindekilere göre müze eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının daha olumlu olduğu görülmüştür.

Keywords
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı, Müze Eğitimi, Öz Yeterlik İnancı

References