Summary


OLUMSUZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ
Çağdaş eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin tüm yönleri ile en iyi şekilde yetişmeleri açısından öğretmenlerin kritik bir rolü vardır. Öğretmenlerin öğrencileri üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz olmakla birlikte, öğretmenlerin farkında olarak ya da olmayarak yaptıkları bir dizi davranış öğrencileri üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilmektedir. Bu olumsuz etki öğretmenin yeterli akademik donanıma sahip olmaması, iletişim becerilerini kullanamaması ya da sınıf yönetimini etkili bir şekilde sağlayamamasından kaynaklanabilmektedir. Alan yazın incelendiğinde olumlu-etkili öğretmen davranışlarının kapsamlı olarak ele alındığı ve ortaya konulduğu; ancak olumsuz öğretmen davranışlarına ilişkin yeterli bilgi birikiminin olmadığı göze çarpmaktadır. Özellikle olumsuz öğretmen davranışlarının ölçülmesine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin olumsuz davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formları ile öğretmen, öğrenci ve okul idarecilerine okul içerisinde karşılaştıkları olumsuz öğretmen davranışlarını belirtmeleri istenmiştir. Anket formlarında üç gruba yönelik farklı sorular yer almakla birlikte, anketlerde alan bilgisi, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik olmak üzere dört boyut yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kırşehir ili merkez ilçede yer alan uygun örnekleme metoduyla seçilen öğrenci, öğretmen ve idareciler oluşturmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve bu kapsamda öneriler sunulmuştur.

Keywords
Olumsuz öğretmen davranışları, alan bilgisi, sınıf yönetimi, rehberlik

References