Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YER ALAN BİLGİSAYAR DERSLERİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
21. yüzyılın toplum hayatında meydana getirdiği değişimlere bağlı olarak formal normlarda birey yetiştirilmesiyle doğrudan ilişkili olan eğitim kurumlarında odak noktasında bulunan öğretmenlerin teknolojiyi kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi boyutunda rehberlik sağlamaları gerekmektedir. Bu noktada öğretmenlerin hizmet öncesi dönemde lisans eğitimleri sırasında almış oldukları eğitim, teknoloji yeterliliklerinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Eğitim fakültelerinde teknoloji yeterliliğinin geliştirilmesine yönelik olarak öğretmen adayları Bilgisayar I ve Bilgisayar II derslerini iki yarıyıl boyunca almaktadırlar. Bu bağlamda, bu çalışmada öğretmen adaylarının görüşleri alınarak Bilgisayar derslerinin niteliğine, işleyiş sürecine ve bu derslerden elde edecekleri kazanımlara yönelik bir betimleme amaçlanmıştır. Nitel olarak yürütülen çalışmanın, araştırma grubunu 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde çeşitli programlarda öğrenim görmekte olan 227 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına katıldıkları Bilgisayar derslerinin sonunda, dersin niteliğine, işleyiş sürecine ve kazanımlarına yönelik görüşlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Yazılı metinlerden elde edilen veriler “Strateji”, “Hedef”, “İçerik”, “Yöntem” ile “Ölçme ve Değerlendirme” genel kategorileri kapsamında ele alınmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının bu kavramları içselleştirmedikleri ve birbiriyle karıştırdıkları, “Yöntem” ile “Ölçme ve Değerlendirme” boyutlarında diğer boyutlara göre alan yazındaki bu boyutların karşılığı olarak ortaya konulan etkinliklere daha fazla vurgu yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
debates on abortion research paper on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Adayları, Teknoloji, Temel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Dersi

References