Summary


LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ
Bu araştırma ortaokul seviyesindeki lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde gerçekleşen bu araştırmaya, 2012- 2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan ve ortaokul 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören, lisanslı olarak takım sporları yapan 87, bireysel spor yapan 44 ve aktif olarak spor yapmayan 115 olmak üzere toplam 246 öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından geliştirilen, Karakelle ve Saraç (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Çocuklar için Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği B formu” ile toplanmıştır. Ölçekle toplanan veriler SPSS paket istatistik programında analiz edilmiştir. Karşılaştırmalarda 0.05 değeri, anlamlılık düzeyi olarak alınmıştır. Bu araştırmanın sonunda, spor yapma durumuna göre lisanslı olarak takım ve bireysel spor yapan öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde üst bilişsel farkındalıkları arasında anlamlı fark bulunmadığı, branş değişkenine göre incelendiğinde ise branşın üst bilişsel farkındalık düzeyine anlamlı derecede etkilediği, bu etkinin ise takım ve bireysel spor yapan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve branş değişkenleri beraber incelendiğinde ise öğrencilerin üst bilişsel farkındalık düzeylerinde anlamlı derecede fark bulunamamıştır. Diğer yandan öğrencilerin haftalık spor yapma saatlerine, spor branşına ve lisans yıllarına göre üst bilişsel farkındalık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

Keywords
Ortaokul, Spor, Üst Bilişsel Farkındalık, Takım Sporu, Bireysel Spor.

References