Summary


GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ
Bu çalışmada, Gallavan ve Kottler tarafından sunulan grafik örgütleyicilerinin sekiz türünün kullanımının Sosyal Bilgiler dersinde akademik başarı ve başarı yönelimlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Erzincan il merkezinde yer alan Salih Erkan İlkokulu altıncı sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinde işlenen ünite boyunca grafik örgütleyicilerin sekiz türüne yönelik uyarlanan etkinliklerle öğretim yapılmış, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Deneysel işlem altı hafta sürmüştür. Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler derslerinde grafik örgütleyicilerinin sekiz türünün kullanımının öğrenenlerin akademik başarılarının ve başarı yönelimlerinin artmasında olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Başarı yönelimleri, grafik örgütleyiciler, sosyal bilgiler

References