Current Issue


Editor

Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr,TURKEY<


Co-Editor
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Serpil YAYMAN ATASEVEN  
RUBENS’ İN MİTOLOJİ KONULU ESERLERİNİN İKONOLOJİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

 46, Ss, 849-869

A REVIEW OF RUBENS’S WORKS ON MYTHOLOGY THEME BY ICONOLOGICAL METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3025
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR , İlker GÖKPINAR  
SINIF ÖĞRETMENLERİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 46, Ss, 870-885

EXAMINATION OF JOB STRESS LEVEL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND EDUCATIONAL ADMINISTRATORS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3018
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Furkan ŞAHİN , Ökkeş Alparslan GENÇAY  
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC AND THE SOCIAL ISOLATION PROCESS ON PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF ACADEMICIANS

 46, Ss, 886-899

COVİD-19 PANDEMİSİ VE SOSYAL İZOLASYON SÜRECİNİN AKADEMİSYENLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3040
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail Bilgiçli  
EVALUATION OF MANAGER VIEWS CONCERNING THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN HOSPITALITY ESTABLISHMENTS: SAKARYA EXAMPLE

 46, Ss, 900-921

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN VERİMLİLİĞE ETKİSİ KONUSUNDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SAKARYA ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3016
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Akdoğan  
THE EFFECT OF PRIMARY YEARS PROGRAME OF INTERNATIONAL BACCALARUREATE (IB-PYP) ON TEACHERS’ PHILOSOPHY

 46, Ss, 922-947

ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI’NIN (PYP) ÖĞRETMEN FELSEFESİNE ETKİSİNİ DEĞERLENDİRMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2963
Summary | Abstract | Full Text |

Hidayet SOFTAOGLU  
RE-INTERPRETATION OF THE REGENT STREET- QUADRANT WITHIN THE CONTEX OF PERFORMATIVE ARCHITECTURE AND QUASI-SUBJECT

 46, Ss, 948-967

REGENT CADDESI QUADRANT’IN, PERFORMATIF MİMARLIK VE YARI-OBJELİK BAĞLAMDA YENİDEN DEĞERLENLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2985
Summary | Abstract | Full Text |

Aydın ÜNAL , Ceyhun AKYOL  
A RESEARCH ON THE EVALUATION OF DESTINATION INSTAGRAM GENERAL USER COMMENTS OF TOURISTS: THE CASES OF MYKONOS AND KAŞ

 46, Ss, 968-984

TURİSTLERİN DESTİNASYON INSTAGRAM GENEL KULLANICI YORUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MİKANOS VE KAŞ ÖRNEKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2982
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih ARSLAN , Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR  
DİDEM MADAK/GRAPON KAĞITLARI ÖZELİNDE BİYOPOLİTİK GİRDAP, BESLEYEN SORU İMGESİ YA DA “BABA”

 46, Ss, 985-995

THE BIOPOLITICAL VORTEX, NURTURING QUESTIONING IMAGE OR THE “FATHER” IN DİDEM MADAK’S GRAPON KAĞITLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2961
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail YILDIRIM  
SİGORTA ŞİRKETLERİNDE PİYASA RİSKİNE DAYALI HEDEF SERMAYE: SOLVENCY II UYGULAMASI

 46, Ss, 996-1010

MARKET RISK BASED TARGET CAPITAL IN INSURANCE COMPANIES: SOLVENCY II APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3027
Summary | Abstract | Full Text |

Uğur Çetinkaya , Mehmet KOÇYİĞİT  
ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE, ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 46, Ss, 1011-1040

EXAMINATION OF TEACHERS' PSYCHOLOGICAL CAPITAL, ORGANIZATIONAL SILENCE AND ORGANIZATIONAL ALIENATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3030
Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan Eroğlu , Ömer KAYNAR  
MUŞ İLİNİN SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

 46, Ss, 1041-1059

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MUŞ PROVINCE IN SPORTS TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3028
Summary | Abstract | Full Text |

Şaban KARGİGLİOĞLU  
BOYOZ’UN ÇEVRİMİÇİ TURİST DENEYİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 46, Ss, 1060-1075

AN ANALYSIS OF BOYOZ IN TERMS OF ONLINE TOURIST EXPERIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3026
Summary | Abstract | Full Text |

TURAN PALABIYIK , Mürşet ÇAKMAK  
AN EVALUATION OF THE SECOND GRADE ENGLISH CURRICULUM BASED ON THE ENLIGHTENING CURRICULUM EVALUATION MODEL ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS

 46, Ss, 1076-1105

AYDINLATICI PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİNE DAYALI OLARAK İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3029
Summary | Abstract | Full Text |

Vahide Bahar Önder , Sema SEVİNÇ, Tuğcan ÖĞRETEN  
AMATÖR KORO ÇALIŞTIRAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIĞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (HATAY İLİ ÖRNEĞİ)

 46, Ss, 1106-1135

TEACHING METHODS USED BY MUSIC TEACHERS WORKING IN AMATEUR CHORUS (HATAY PROVINCE EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3051
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğçe Durmuş , Seher ÇETİNKAYAA  
İLKOKUL 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ VE MORPA KAMPÜS EĞİTİM PLATFORMUNDAKİ HİKÂYE EDİCİ METİNLERİN METİNSELLİK VE OKUNABİLİRLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 46, Ss, 1136-1158

EVALUATION OF THE NARRATIVE TEXTS IN THE PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE TURKISH TEXTBOOK AND MORPA CAMPUS EDUCATION SOFTWARE ACCORDING TO THE TEXTUALITY AND READABILITY CRITERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2933
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğçe Gamze Işçi , Kubilay YAZICI  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME MODELİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

 46, Ss, 1159-1173

FLIPPED LEARNING MODEL FROM THE VIEWPOINT OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3050
Summary | Abstract | Full Text |

Berkcan Kayaarslan , M. Akın KUMTEPE  
PREPARATION OF EDUCATIONAL MATERIALS FOR THE PERFORMANCE OF THE ALLI TURNAM FOLK SONG WITH CELLO

 46, Ss, 1174-1191

ALLI TURNAM TÜRKÜSÜNÜN VİYOLONSEL İLE ÇALIMINA YÖNELİK EĞİTİM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3024
Summary | Abstract | Full Text |

Alper AKGÜL  
SANAT EĞİTİMİ VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 46, Ss, 1192-1210

EXAMINATION OF THE DISTANCE EDUCATION SELF-EFFICIENCY LEVELS OF ACADEMICIANS WORKING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROVIDING ARTS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3063
Summary | Abstract | Full Text |

Canan SANCAR , Yusuf Ekrem AKBAŞ, Esra CAN  
HARRİS TODARO MODELİ ve TODARO PARADOKSUNUN TRB1 TRB2 TRC1 TRC2 ve TRC3 DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN TEST EDİLMESİ

 46, Ss, 1211-1225

TESTING HARRIS TODARO MODEL and TODARO PARADOX in TRB1, TRB2, TRC1, TRC2, and TRC3 NUTS 2 REGIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2964
Summary | Abstract | Full Text |

MERVE ŞEPİTCİ SARIBAŞ , Fatma TEZEL ŞAHİN  
ANNELERİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ VE KİŞİLER ARASI DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİYLE İLİŞKİSİ

 46, Ss, 1226-1261

THE RELATIONSHIP OF MOTHERS' EMOTION REGULATION STRATEGIES AND INTERPERSONAL EMOTION REGULATION SKILLS AND THEIR CHILDREN'S EMOTION REGULATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3036
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa TEKKE , Davut CEYLAN  
EXPLORING THE LINK BETWEEN FEAR OF HAPPINESS, SEPARATION ANXIETY AND RELIGIOUS COPING OF ADOLESCENTS IN TURKEY

 46, Ss, 1262-1273

TÜRKİYE'DE ERGENLER ÜZERİNDE MUTLULUK KORKUSU, AYRILIK KAYGISI VE DİNİ BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ BAĞLANTININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2785
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa YILDIZ , Turan ŞENER  
A RESEARCH ON THE SPEECHES BY RECEP TAYYIP ERDOĞAN AT INTERNATIONAL PLATFORMS

 46, Ss, 1274-1297

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ULUSLARARASI PLATFORMLARDAKİ KONUŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3057
Summary | Abstract | Full Text |

Nazmiye Ülkü PEKKAN Hakkı Okan YELOĞLU  
THE CENTRAL ROLE OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF WORK STRESS, PERCEIVED ORGANIZATIONAL OBSTACLE AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: DISCUSSIONS OVER MODELS

 46, Ss, 1298-1315

İŞ STRESİ, ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİNDE CİNSİYETİN MERKEZİ ROLÜ: MODELLER ÜZERİNDEN TARTIŞMALAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3035
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir EMİROĞLU  
RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE: OVERVIEW OF JOSE CASANOVA’S ANALYSIS

 46, Ss, 1316-1334

KAMUSAL ALANDA DİN: JOSE CASANOVA’NIN ANALİZLERİNE GENEL BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3045
Summary | Abstract | Full Text |

ADEM UZUN , Mehmet Ali ÇAKMAK  
AN EXAMINATION OF GRADUATE THESES ON SKILLS IN SOCIAL STUDIES EDUCATION IN TURKEY IN VIEW OF VARIOUS CRITERIA

 46, Ss, 1335-1354

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDA BECERİLER ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3060
Summary | Abstract | Full Text |

Candaş GÖCEN , Salih ŞAHİN  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI BAĞLAMINDA COĞRAFYA EĞİTİMİ

 46, Ss, 1355-1370

GEOGRAPHY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3034
Summary | Abstract | Full Text |