COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON TEACHING PRACTICE COURSE DURING THE PROCESS OF COVID-19 PANDEMIC )

Author : Süleyman AYDIN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 677-693
    


Summary

Bu araştırma Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, uygulama rehber öğretmenlerinin ve akademisyenlerin Yeni Tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören sekiz fen bilimleri öğretmen adayı, sekiz uygulama öğretim elemanı, sekiz uygulama rehber öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada nitel olgubilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde eğitime uzaktan devam eden fen bilimleri öğretmen adaylarına Öğretmenlik Uygulaması dersinde edinmeleri gereken mesleki yeterlilikler ve süreçte yaşadıkları zorluklara yönelik yarı yapılandırılmış sekiz açık uçlu soru, yarı yapılandırılmış sekiz açık uçlu soru rehber öğretmenlere ve yarı yapılandırılmış sekiz açık uçlu soru da Öğretim elemanı akademisyenlere yöneltilmiş ve sonra cevaplar analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre uygulama öğretim elemanları, bu salgınının ayrım yapılmaksızın bütün branşları etkilediğini, öğrencilere gerekli desteği veremediklerini vurgulamışlardır.  Yüksek Öğretim Kurumu’nun öğretmen adaylarına sunduğu kaynak ve imkânların da yetersiz olmasından dolayı uygulamalı bir ders olan Öğretmenlik Uygulaması dersinin daha verimli olması adına bu dersin telafisinin yapılması gerektiğini önermişlerdir. Fen Bilgisi öğretmen adayları, örgün devam edilemeyen öğretmenlik uygulaması dersinin bu şekliyle yürütülmesinin meslek hayatlarında kendileri için bir dezavantaj oluşturacağını, öğretmenlik uygulaması dersi için verilen ödev ve proje çalışmalarını verimli bulduklarını, uzaktan eğitimin yetersiz olduğunu, dersin telafisinin yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Çoğu zaman uzaktan eğitim derslerine katılamamalarına rağmen bu süreçte yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmede daha çok üniversitedeki öğretim elemanlarının kendilerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde uygulama rehber öğretmenleri öğretmenlik uygulaması dersini formal yolla alamayan fen bilimleri öğretmen adaylarının meslek hayatında yetersiz olacaklarını, meslek hayatlarında öğrencilerle iletişim kurmakta zorlanacaklarını ve dersin telafisinin yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.Keywords

Covid-19 Pandemisi, öğretmenlik uygulaması, fen eğitimi, fen bilimleri öğretmen adaylarıAbstract

This study was carried out to determine the opinions of pre-service science teachers, practise science teachers and academicians about The Teaching Practice Course, which was interrupted due to the New type of Coronavirus (Covid-19) pandemic. The research was conducted with eight pre-service science teachers, eight instructors, and eight practise science teachers at İbrahim Cecen University of Agri Education Faculty in the 2019-2020 academic year. Qualitative phenomenology (phenomenology) model was used in the research.  To obtain data for this research, semi-structured eight open-ended questions about the achievements that science teacher candidates need to acquire in the Teaching Practice course and the difficulties they experience in the process were directed to science teacher candidates who continue their education remotely, eight open-ended questions to practise teachers and semi-structured eight  open-ended questions were directed to lecturers and then the answers were analyzed. According to the findings of the study, the lecturers emphasized that this epidemic affected all branches without discrimination and that they could not provide the students with the necessary support. Due to the insufficient resources and opportunities offered by the Higher Education Council to teacher candidates, they suggested that this lesson should be compensated in order to make the Teaching Practice lesson more efficient. The science teacher candidates stated that conducting the teaching practice course, which cannot be attended in formal, in this way would create a disadvantage for them in their professional life, that they found the homework and projects given for the teaching practice lesson productive, that they found the distance education was insufficient, and the lesson should be compensated. Most of the time, although they could not attend the distance education courses, they stated that mostly the lecturers at the university helped them to overcome the difficulties they experienced during this process. Similarly, the practise science teachers emphasized that the science teacher candidates who cannot take the teaching practice course in a formal way will be insufficient in their professional life, they will have difficulty in communicating with the students in their professional life and the lesson should be compensated.Keywords

Covid-19 pandemic, teaching Practise, science education, science education teacher candidates, fenomonology