PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(TENDENCIES OF STUDIES CARRIED OUT IN THE FIELD OF EDUCATION DURING THE PANDEMIC: THE CASE OF TURKEY )

Author : Mehtap ÇİFÇİ  , Mustafa ERSOY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 75-87
    


Summary

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bu süreçten en çok etkilelenen kurumlardan birisi de eğitim kurumları olmuştur. Bu araştırmanın amacı, 2020 yılı içerisinde Türkiye merkezli dergilerde pandemi ile ilgili eğitim alanında yayımlanan makalelerin yazar sayısı, konu alanları, yararlanılan yöntem ve model, örneklem, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemine göre eğilimlerini bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktır. Araştırma, makaleleri derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden betimsel-içerik analizi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Türkiye merkezli 2020 yılında pandemi ile ilgili eğitim alanına yönelik yayımlanmış makaleler oluşturmaktadır. Çalışma evreninin seçiminde amaçlı örneklemenin bir türü olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma evreninde yer alan makaleler, “Yayın Sınıflama Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Türkiye’de pandemi ile ilgili eğitim alanında yayımlanan makalelerin genellikle iki yazarlı olduğu, ele alınan konuların büyük bir bölümünün “eğitim öğretim sorunlarını” kapsadığı tespit edilmiştir. Yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli, nitel araştırma yöntemlerinden ise durum çalışması en sık kullanılan modeller olmuştur. Çalışmaların örneklem grupları açısından analizi yapıldığında; lisans öğrencilerinin en büyük örneklemi oluşturduğu, örneklem sayısının da genellikle 31-100 ve 101-300 aralığında olduğu saptanmıştır. Çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama araçlarının anket ve görüşme tekniği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca veri analizi bulguları incelendiğinde, nicel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz, t-testi ve ANOVA; nitel analiz yöntemlerinden ise içerik analizinin sıklıkla tercih edildiği de ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır.Keywords

Türkiye, Covid-19, pandemi, eğitim, araştırma yönelimleri.Abstract

With the Covid-19 outbreak that affected the world, it was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) in 2020.  One of the institutions that has been affected from this process was education. The aim of this study is to reveal the tendencies of the articles published in the field of education on the pandemic in Turkish based journals in 2020 in a holistic and comprehensive manner according to the number of authors, subject areas, method and model used, sample size, data collection tools and data analysis method.  A descriptive-content analysis, one of the qualitative research methods, was utilized in order to examine the articles in depth. The study population consisted of the articles published in the field of education on the pandemic in Turkish based journals in 2020. In the selection of the study population, criterion sampling method, which is a type of purposeful sampling, was used. The articles in the study population were collected with the "Publication Classification Form." Content analysis technique was used in the analysis of the data. According to the findings of the research, it was revealed that the articles published in the field of education on the pandemic in Turkey generally have two authors and a large part of the topics have included “education problems". The most frequently used designs were survey method, one of the quantitative research methods, and case study as the qualitative research method. When the studies were analyzed in terms of sample groups, it was revealed that the largest sample consisted of undergraduate students, and the sample size was generally between 31-100 and 101-300. The most frequently used data collection tools in the studies were questionnaires and interview techniques. In addition, according to the data analysis findings, the most frequently preferred methods were descriptive analysis, t-test and ANOVA, among the qualitative analysis methods, and content analysis as the qualitative analysis.Keywords

Turkey, Covid-19, pandemic, education, research tendencies.