INVESTIGATION OF POSTGRADUATE STUDIES ON EDUCATION PROGRAM: A CONTENT ANALYSIS
(EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALAR: İÇERİK ANALİZİ )

Author : İbrahim Yaşar KAZU  , Hüseyin ÇAM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 19-32
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, eğitim programları alanlarında yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini belirlenen ölçütlere göre incelemektir. Araştırma tarama modelinde olup, içerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezinde 2018-2020 yılları arasında yayınlanan ve erişime açık olan lisansüstü tezleri incelenmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi ile ulaşılan 91 adet lisansüstü tezi araştırmacı tarafından oluşturulan tez inceleme formu ile analiz edilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda, tezler yayınlandığı üniversite, enstitü, bölüm, yıl, yöntem, veri toplama araçları, örneklem türü ve program boyutu açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla tekrar kodlama güvenirliği hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre en fazla sayıda çalışmanın Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı, büyük çoğunluğunun eğitim bilimleri enstitüsünde, eğitim programları ve öğretim alanında hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılan yöntem açısından en çok nitel araştırma yöntemi kullanıldığı ve program değerlendirme türünde çalışmaların daha yoğunlukta olduğu görülmüştür. Araştırma, lisansüstü çalışmaların yönelimlerini ortaya koyarak araştırmacılara yol gösterici olması bakımından önem taşımaktadır.Keywords

Eğitim, eğitim programı, içerik analizi, lisansüstü tezlerAbstract

The aim of this study is to examine the master’s and doctoral theses published in the fields of education programs according to the determined criteria. The research being in a scanning model, was carried out based on a content analysis. In this study, postgraduate theses published at the CHE National Thesis Center which was open to access between 2018 and 2020 were examined. Additionally, 91 postgraduate theses reached by purposeful sampling method were analyzed with the assistance of thesis examination form created by the researcher. For this main purpose, the thesis was evaluated in terms of the university, institute, department, year, method, data collection tools, sample type and program dimension. In addition to these data, analyzes were made on which education level and dimension of the education program the postgraduate studies were directed. Re-coding reliability was calculated in order to ensure the reliability of the study. The data obtained were interpreted based on percentage and frequency. It was concluded that the highest number of studies were carried out at Gazi University, in educational sciences institute, in the field of education programs and teaching. As a result, in terms of the methods used, it was observed that the qualitative research method was mostly used and the studies in the program evaluation type were more intense. The research is important in terms of guiding researchers by revealing the trends of postgraduate studies.Keywords

Education, education program, content analysis, postgraduate theses.