BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SPORTİF DİJİTAL OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS RELATED TO SPORTIVE DIGITAL GAME CONCEPT )

Author : YEŞİM KARAÇ ÖCAL  , Bekir Barış CİHAN, Ebru ARAÇ ILGAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 60-74
    


Summary

Geçmiş yıllarda mahallelerde ve sokaklarda karşımıza çıkan oyun etkinlikleri bilişim teknoloji etkisiyle sanal ortama taşınmış ve dijital oyun kavramı olarak karşımıza çıkmıştır. Beden eğitimi ve öğretmenlerinin sportif dijital oyun kavramına ilişkin metaforik algılarını ortaya çıkarmayı amaç edinen bu araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Yozgat ilinde görev yapmakta olan 124 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler “Sportif dijital oyun ......... gibidir, çünkü .......” dır. cümlesini içeren açık uçlu bir anket formuyla toplanmıştır. Verilerin analiz ve yorumlamasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler, içerik analizi aşamaları dikkate alınarak kodlama ve ayıklama, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik, verilerin yorumlanması başlıkları altında analiz edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin sportif dijital oyun kavramına ilişkin ürettiği 53 metaforun ortak özelliklerine göre oluşturulan gruplama sonucunda metaforlar; Bilişsel, Duygusal, Fiziksel, Sosyal ve Olumsuz durum adı altında 5 farklı kategoride toplanmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin ürettikleri metaforlar arasında en fazla kullanılanların Serap, Sevgili, Rüya, Fanatiklik, Heyacan, Saat ve Uyuşturucu olduğu görülmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin sportif dijital oyun kavramına ilişkin algılarının kavramsal boyutlar yolu ile ayrıştırılması sebebiyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sportif dijital oyuna yönelik ortaya çıkarılan ve üzerinde önemle durulması gereken olumsuz algıların nedenleri araştırılabilir ve bu konuda beden eğitimi öğretmenlerine hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.Keywords

Beden eğitimi öğretmenleri, dijital oyun, metaforAbstract

In the past years, the game activities we encountered in our neighborhoods and streets were transferred to the virtual environment with the effect of information technology and appeared as digital game concepts. The purpose of this study is to reveal the metaphorical perceptions of physical education teachers about sportive digital game concept. The study group consists of 124 physical education teachers working in the Yozgat province during 2018-2019 academic year. The data was gathered through an open-ended survey using sentences such as "Sportive digital game is like…, it is because...”. In the analysis and interpretation of data, the content analysis technique was used. The data was analyzed under coding, debugging, category development, validity and reliability and interpretation of data topics by considering the content analysis stages. According to 53 metaphors that Physical Education Teachers generated related to the sportive digital game content, the metaphors were gathered in 5 different categories, which were defined as Cognitive, Emotional, Physical, Social and Advers Condition. The most used metaphors among the ones that Physical Education Teachers generate are Mirage, Lover, Dream, Fanaticism, Excitement, Hour and Drug. It is under consideration that this study, conceptually degrading the perceptions of physical education teachers regarding the concept of sportive digital play, will contribute to the literature. Causes of negative perceptions regarding sportive digital play can be researched and in-service trainings can be organized for physical education teachers.Keywords

Physical education teachers, digital game, metaphor